top of page

Teslimat ve İade Koşulları

GENEL:

MADDE 5 – Malın/Hizmetin Teslimi Ve Teslim Şekli Ve Malın/Hizmetin Ayıplı Olması

 

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. İşbu hüküm doğrultusunda Alıcı tarafından bildirilen adres TBK 89 bağlamında ifa yeri olarak kararlaştırılmış olup, Satıcı tarafından mezkûr adrese gönderilmesi ile Satıcı ifa yükümlülüğünü yerine getirdiği taraflarca kabul edilmektedir.

Alıcı, Malın/Hizmetin belirttiği adrese teslimi ile Malın/Hizmetin kontrolünü yapmak mükellefiyeti altında olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Malın/Hizmetin Alıcı tarafından kabul edilmesi ile Alıcı, TKHK 9/2 hükmü gereği Malın/Hizmetin Sözleşmeye uygun bir şekilde teslim edildiğini, TKHK. 10/2 maddesi uyarınca Malın/Hizmetin ayıplı olduğunu iddia edemeyeceği ve Satıcı’yı ayıba karşı ibra ettiğini ve TKHK 11 hükmünde belirtilen seçimlik haklardan feragat ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 208. maddesi uyarınca, Satıcının Mal/Hizmet üzerindeki hâkimiyetinin kalkıp Malın/Hizmetin taşıyıcıya teslim edildiği anda Malın/Hizmetin hasar ve yararının Alıcıya geçeceğini Alıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 6 – Teslimat Masrafları Ve İfası

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 7 gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

 

MADDE 9 – Cayma Hakkı

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Mal/Hizmetin kullanılmamış olması kaydı ile cayma hakkını gerekçe göstererek iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

  1. a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı’ya geri gönderir.

  2. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

 

MADDE 10 – Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

  2. b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malın/hizmetin teslimine ilişkin sözleşmelerde (diyet programının gönderilmiş olması ya da hizmetin sunulmuş olması vs.)

  3. c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

  4. d) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan saatin sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde

  5. e) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan sözleşmelerde

  6. f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

bottom of page